Schoolteamtraining – Algemene Voorwaarden Dienstverlening 2018

Versie vastgesteld op 25 januari 2018

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op het feit dat we uit ervaring weten dat het overgrote deel van onze klanten te vertrouwen is. Daarom nemen we het risico van die ene klant die misbruik van dat vertrouwen zou kunnen en willen maken liever, dan ons daar tegen in te dekken.

1.2 Omstandigheden die niet in deze voorwaarden worden vermeld worden opgelost met gezond verstand en op een redelijke en billijke manier, zo nodig met Nederlands recht.

1.3 In deze Algemene voorwaarden worden voor de leesbaarheid twee termen gebruikt:

a. Opdrachtnemer: Schoolteamtraining
b. Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Schoolteamtraining

1.4 De klachtenregeling is een wettelijke uitzondering op het vermelde in lid 1 en het risico van aansprakelijkheid is te groot om hier niet enkele voorwaarden tegenover te zetten.

1.5    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit. Andere voorwaarden worden daarbij niet geaccepteerd of gebruikt.

 

Artikel 2 Offerte en Overeenkomst

Op de offerte staat de geldigheid en andere relevante informatie en dient als overeenkomst. De overeenkomst wordt in overleg gesloten en schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 3 Ontbinding

3.1    Opdrachtgever, kan de overeenkomst altijd en eenvoudig ontbinden met een opzegtermijn van enkele seconden, voor de helderheid schriftelijk.

3.2    Gemaakte kosten, zoals opleidingsmateriaal worden in het geval van ontbinding korter dan 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht gefactureerd.

3.3    In geval van ziekte of calamiteiten van de zijde van Opdrachtnemer wordt in overleg met de Opdrachtgever een adequate vervanger ingezet of worden de afspraken verplaatst of geannuleerd. Mochten de afspraken geannuleerd worden, dan wordt dat deel van de dienst niet gefactureerd. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd.

 

Artikel 4 Facturatie en Betaling

4.1    De prijs en bijkomende kosten zoals reiskosten worden met de betalingstermijn en rekeningnummer op de factuur vermeld.

4.2    Het heeft de voorkeur de betaling zo snel mogelijk te voldoen. Mocht dit om wat voor redenen niet binnen de termijn mogelijk zijn, dan brengt Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan op de hoogte.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1    Opdrachtnemer behoudt altijd de rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, enquêtes, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie.

5.2    Deze zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer binnen de organisatie worden gedeeld, maar niet aan derden of partijen buiten de organisatie, tenzij dit het doel van de opdracht dient.

5.3    Het is niet toegestaan tijdens trainingen, opleidingen of coaching video of geluidsopnames te maken zonder toestemming van Opdrachtnemer. Het maken van foto’s is wel toegestaan zolang dit anderen niet hindert.

5.4    Opdrachtnemer mag foto’s, video’s en andere opnames maken of laten maken door derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 6 Klachten

6.1    Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk gedaan te worden, maar uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de dienst waar de klacht over gaat.

6.2    In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om het probleem op te lossen.

6.3    Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de Opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden bij Opdrachtnemer, binnen 4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord door Opdrachtnemer of direct doorgestuurd naar de mediator (zie lid 5).

6.4    Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost, wordt dhr. C. Verwoerd MA, NMI gecertificeerd mediator van Verwoerd Coaching & Consultancy te Oud-Beijerland, als onafhankelijke derde benoemd. Het oordeel is bindend voor Opdrachtnemer.

6.5    In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.

6.6    Klachten en de wijze van afhandeling worden door Opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1    Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
b. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
c. Indien de verzekering van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer altijd beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

 

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Trainers en co-trainers van Opdrachtnemer staan ervoor in geen vertrouwelijke informatie buiten de trainings-/opleidingsgroep of organisatie te brengen. Ook klachten en bedrijfsinformatie vallen onder onze vertrouwelijkheidsgarantie.